Prijímacie konanie

Na základe rozhodnutia riaditeľky školy, po prerokovaní pedagogickou radou sa do 1. ročníka školského roka 2019/2020 prijímajú žiaci bez prijímacích pohovorov.
Rozhodnutie o prijatí bude v súlade so zákonom zasielané pred prijímacím konaním.